top of page

I ja sam vaš drug

Projekat "I ja sam vaš drug" je finansiran od strane Vlade Crne Gore, kroz konkurs od prihoda od igara na sreću. Cilj projekta je unapređenje pružanja usluga ranjivim grupama na teritoriji opštine Nikšić, a kroz poboljšanje kvaliteta društvenog i kulturnog života djece sa smetnjama u razvoju, a koja su učenici osnovnih škola sa područja opštine Nikšić. Direktnu ciljna grupa projekta su djeca sa smetnjama u razvoju, uzrasta od 6 do 15 godina, koja su učenici osnovnih škola opštine Nikšić, njih 50, i preko 120 učenika koji će kroz projektne aktivnosti biti uključeni u projekat. Projektom će se uključiti i učenici iz seoskih škola. Indirektna ciljna grupa projekta su roditelji i uža porodica djece koja će biti direktna ciljna grupa projekta, okvirno 200 ljudi. Motivacija za odabir navedene ciljne grupe je definisana kroz istraživanje potreba stanovništva. Podaci ukazuju da djeca, korisnici MOP-a nemaju vaninstitucionalni servis koji im može pružiti adekvatnu pomoć. Preko 135 djece samostalno ne može da obavlja svakodnevne aktivnosti. Imajući u vidu činjenicu da je veliki broj takve djece u Nikšiću, odlučili smo se da oni budu ciljna grupa projekta. 

Aktivnosti koje se realizuju u ovom projektu su sledeće:

  • Edukativne radionice u šest osnovnih škola na teritoriji opštine Nikšić;

  • Formiranje volonterskog servisa za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju;

  • Organizovanje izleta u Nacionalni park "Biogradska gora" i posjeta botaničkoj bašti u opštini Kolašin;

  • Kreativne radionice u osnovnim školama: OŠ "Luka Simonović", OŠ "Olga Golović", kao i u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju – Nikšić;

  • Održavanje muzičkog koncerta;

  • Javna i medijska kampanja.

U okviru ovog projekta biće realizovana obuka za rad sa djecom ometenom u razvoju, a koju će održati akreditovani treneri sa višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Obuka će biti realizovana u avgustu ove godine. 

bottom of page