top of page

OPŠTI USLOVI ZA ONLINE DONACIJE

FONDACIJA VOLONTERI CRNE GORE (dalje: mi ili nama) upravlja internet stranicom www.volontericrnegore.me (dalje: Internet stranica), putem koje se mogu uplaćivati donacije u korist korisnika pomoći Fondacije Volonteri Crne Gore. Ovi Opšti uslovi za online donacije (dalje: Opšti uslovi) se odnose na uplate donacija upotrebom platnih kartica, koja je omogućena korišćenjem Internet stranice. Prihvatanjem ovih Opštih uslova na Internet stranici, potvrđujete da ste ih pročitali, razumjeli i da pristajete na obavezujuću primjenu Opštih uslova prilikom uplate online donacije.

 

(1) Donacije

Donacija se putem Internet stranice obavljaju upotrebom platnih kartica, označenih na ovoj stranici i u valuti EUR. Ukoliko se uplaćuje donacije sa platne kartice, koja glasi na valutu različitu od EUR, konverzija će se vršiti prema kursu koji primjenjuju kartične kuće.
Vi, koji uplaćujete novčana sredstva na ime donacije, saglasni ste da su ta sredstva bespovratna i da prelaze u svojinu Fondacije Volonteri Crne Gore. Sredstva će se primarno koristiti za kupovinu hrane za pomoć socijalno ugroženim porodicama. Dio sredstava će se koristiti za tekuće troškove Fondacije.
Prilikom uplate donacija, imajte u vidu da u jednom danu, donacija može iznositi najviše EUR 2000, kao i da u navedenom periodu može se uspješno izvršiti uplata donacije, najviše pet puta, upotrebom jedne te iste platne kartice. Autorizacija i naplata s platne kartice vrši se u realnom vremenu. Nakon što dobijete potvrdu o uplaćenoj donaciji, nije moguće izvršiti povraćaj uplaćenih novčanih sredstava. Unos i prenos podataka o platnoj kartici zaštićen je SSL protokolom 128- bitne enkripcije, koji obezbjeđuje AllSecure, sistem za online autorizaciju platnih kartica.

 

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa online donacijom, Vi možete da nas kontaktirate na email info@volontericrnegore.me .
Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je donacija izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, možete nas kontaktirati na email adresu info@volontericrnegore.me .

 

(2) Izjava o zaštiti ličnih podataka i zaštiti privatnosti donatora

Prilikom uplate online donacije, od Vas direktno prikupljamo Vaše lične podatke, i to: ime i prezime, država i email adresa. Takođe, kako je naglašeno prethodno, morate nam, prije uplate online donacije, obezbijediti i podatke o korisniku platne kartice, kao i podatke o platnoj kartici, poput broja platne kartice, datum isteka i CVV (broj sa poleđine platne kartice), kojom želite da izvršite uplatu donacije. Navedeni podaci se koriste u procesu sprovođenja transakcije uplate donacije. Lični podaci donatora se prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu za koju su dati (za uplatu online donacije), te ih možemo proslijediti trećim stranama, isključivo radi ostvarivanja svrhe za koju su dati.
Svi donatori imaju mogućnost da odluče da li žele ili ne da njihovo lično ime bude dostupno javnosti na Listi donatora.

 

(3) O odgovornosti donatora

Na Vama, donatorima, je odgovornost: (1) za dostavljanje tačnih i istinitih podataka; (2) za uplatu donacija u skladu sa pravilima; (3) za kršenje i/ili povredu prava trećih lica.

(4) O odgovornosti Fondacije Volonteri Crne Gore

U okviru tehničkih i operativnih mogućnosti, odgovorni smo za dostupnost i funkcionisanje Internet stranice, pri čemu je isključena naša odgovornost u slučaju više sile, zbog razloga koji su na strani kartičnih kuća/finansijskih institucija koje su izdale platne kartice, ili trećih lica. Odgovorni smo za sigurnost plaćanja korisnika platnih kartica, u skladu sa standardima kartičnih kuća.


Odgovorni smo za punu povjerljivost podataka, uključujući i podataka o korisnicima platnih kartica, kao i nedostupnost istih neovlašćenim licima, u skladu sa primjenljivim zakonskim propisima.
Nećemo biti odgovorna za (i) bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu, gubitak ugleda ili reputacije donatora i/ii korisnika kartice; (ii) bilo kakve štete, gubitke ili troškove koje mogu da pretrpe treća lica, usljed akata, grešaka, kršenja, krivičnog djela ili prekršaja koji se može pripisati donatorima i/ili korisnicima kartice.

(4) Zaštita intelektualne svojine

Svi sadržaji na ovoj internet strani, poput teksta, logotipa, dizajna, predmet su autorskopravne zaštite.
Zabranjeno je bilo kakvo nezakonito korišćenje, tako da će se takve radnje i postupci smatrati materijalnopravnom povredom prava intelektualne svojine.

(5) Politika plaćanja 

5.1.Načini plaćanja

 

Doniranje na našoj web stranici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama - VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarnom bankom AD i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je donacija odobrena.

Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namjenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada potvrdite donaciju. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše donacije, ta donacija će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana, novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu donaciju, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

 

5.2.Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

(6Pravo na povraćaj novca 

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je donacija izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, možete nas kontaktirati na email adresu info@volontericrnegore.me

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtjev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

bottom of page